DGB GROUP NOMINATES NEW BOARD MEMBERS MR MAPPIN AND MS KUDRENOK-MAPPIN

John Mappin

John Mappin

Irina Kudrenok-Mappin

Irina Kudrenok-Mappin

Reforestation DGB GROUP NV

Reforestation DGB GROUP NV

Dutch Green Business Group

Dutch Green Business Group

Dutch Green Business Group N.V. (“DGB”) is delighted to announce a new chapter in our great Dutch public company which was first founded in 1957.

DGB GROUP NV (DGB:AX:DGB)

The scale of global reforestation that needs to be undertaken in the coming years is almost unimaginable but it represents an exciting opportunity for the capital markets and for private individuals.”

— John Mappin

HARDNBRG, TH NTHRLANDS, September 10, 2020 /INPresswire.com/ — Dutch Green Business Group N.V. (“DGB”) is delighted to announce a new chapter in our great Dutch public company which was first founded in 1957.

After careful consideration of the strategic, economic and financial aspects for all stakeholders involved, the board believes that long-term value creation for shareholders is better safeguarded when DGB remains a public company with activities in the sustainable sector.

Mr. Logtenberg is stepping down as a non-executive director of DGB Group with effect from today.

“We would like to take this opportunity to thank Mr. Logtenberg for his just guidance and for his great integrity that he has demonstrated, which has placed DGB in a strong position to realise the potentials of a great future.”

Today DGB announces its involvement in the task and goal of global reforestation, nature preservation, ecosystem restoration and advanced energy compensation services.

DGB is also delighted to announce the appointment of Mr John Mappin and Mrs Irina Kudrenok-Mappin as Chairman and director of the Supervisory board. John Mappin and Irina Kudrenok-Mappin will join the new CO Selwyn Duijvestijn as principals in the advancement of DGB, in alignment with the dynamic green purpose of the company.

The next shareholders meeting will be announced soon.

Mr Mappin stated the following:

“We are all honoured to have the opportunity to be of service to DGB in our respective roles, the scale of global reforestation that needs to be undertaken in the coming years is almost unimaginable but it represents an exciting opportunity for the capital markets and for private individuals.”

“Those who solve the very practical and real challenges of man’s symbiosis and relationship with trees and whom additionally harness free market forces and the access to capital needed to rapidly accelerate the reforestation of earth, will not only resolve one of the last remaining barriers to our survival here, restoring balance to continued life on earth, but will act in great service to all life and to the Creator.”

“This is our endeavour.” John Mappin.

About DGB GROUP:
Dutch Green Business Group N.V. is a public company traded on the main Dutch stock exchange uronext Amsterdam under the ticker symbol AX:DGB and ISIN-code NL0009169515.
(https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=DGB:AX)

Bio Irina Kudenok-Mappin

Irina Kudrenok-Mappin is an international business woman and private investor.

The Kudrenok family originates from Russia, Belarus and Tatarstan. Irina was born in Nur-Sultan, Kazakhstan during the Soviet Union and learned her leadership traditions from her family.

She married and became the business partner of Mr John Mappin in 2001 and together they run the family portfolio from Camelot Castle in the UK and from Nur-Sultan.

Irina with her husband, alongside good friends in Washington DC was one of the primary champions of the Presidential Trillion Tree Global reforestation initiative that was announced in Davos, Switzerland on 21st January 2020.

Bio John Mappin

John Mappin is a private businessman.

John with his wife Irina, alongside good friends in Washington DC was one of the primary champions of the Presidential Trillion Tree Global reforestation initiative that was announced in Davos, Switzerland on 21st January 2020.

John wanted to design an instrument that would both be of the people and for the people, that would help to accelerate the reforestation of earth and that would allow the optimum leverage of private and institutional capital to augment that purpose.

In the summer of 1985, John first glimpsed the potential of creating a financial instrument to assist global reforestation and the restoration of our woodlands. Dutch Green Business Group NV represents the potential of that idea.

NDRLANDS:

PRSBRICHT:

DGB GROUP DRAAGT NIUW BSTUURSLDN MR MAPPIN N MS KUDRNOK-MAPPIN VOOR
10 september 2020

Dutch Green Business Group N.V. (“DGB”) is verheugd een nieuw hoofdstuk aan te kondigen in de Nederlandse naamloze vennootschap die voor het eerst werd opgericht in 1957.

Na zorgvuldige afweging van de strategische, economische en financiële aspecten voor alle betrokken stakeholders, is het bestuur van mening dat waardecreatie op de lange termijn voor aandeelhouders beter gewaarborgd is wanneer DGB een beursgenoteerde vennootschap blijft met activiteiten in de duurzame sector.

De heer Logtenberg treedt met ingang van vandaag af als niet-uitvoerend bestuurder van DGB Group.

"We willen van deze gelegenheid gebruik maken om de heer Logtenberg te bedanken voor zijn doelgerichte wijze van besturen van de vennootschap en voor de integriteit die hij daarbij heeft getoond, waardoor DGB in een sterke positie verkeert om de mogelijkheden van een geweldige toekomst te realiseren."

Vandaag kondigt DGB haar betrokkenheid aan bij de taak en het doel van wereldwijde herbebossing, natuurbehoud, herstel van ecosystemen en geavanceerde energiecompensatiediensten.

DGB is ook verheugd de benoeming van de heer John Mappin en mevrouw Irina Kudrenok-Mappin tot niet-uitvoerend bestuurders aan te kondigen. John Mappin en Irina Kudrenok-Mappin zullen zich bij de nieuwe bestuursvoorzitter Selwyn Duijvestijn voegen als aanvoerders in de ontwikkeling van DGB, in lijn met het dynamische groene doel van het bedrijf.

De volgende aandeelhoudersvergadering wordt binnenkort aangekondigd.

De heer Mappin stelt het volgende:

“We zijn vereerd dat we de kans hebben om DGB in onze respectieve rollen van dienst te zijn. De omvang van de wereldwijde herbebossing die de komende jaren moet worden ondernomen, is bijna onvoorstelbaar, maar het vertegenwoordigt een geweldige kans voor de kapitaalmarkten en voor de particuliere sector."

“Diegenen die de zeer praktische en reële uitdagingen van de symbiose en relatie van de mens met bomen oplossen en die bovendien de vrije marktkrachten en de toegang tot het kapitaal benutten dat nodig is om de herbebossing van de aarde te versnellen, zullen niet alleen een van de laatst overgebleven obstakels voor ons voortbestaan hier oplossen en het evenwicht herstellen om het leven op aarde voort te zetten, maar staan in grote dienst voor al het leven en voor de Schepper."

"Dit is ons streven." John Mappin.

Over DGB GROUP:
Dutch Green Business Group N.V. is een naamloze vennootschap die wordt verhandeld op de Nederlandse beurs uronext Amsterdam onder het tickersymbool AX: DGB en ISIN-code NL0009169515.
(https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=DGB:AX)

Bio Irina Kudenok-Mappin

Irina Kudrenok-Mappin is een internationale zakenvrouw en investeerder.

De familie Kudrenok komt oorspronkelijk uit Rusland, Wit-Rusland en Tatarstan. Irina werd geboren in Nur-Sultan, Kazachstan tijdens de Sovjet-Unie en leerde haar leiderschapstradities van haar familie.

Ze trouwde en werd de zakenpartner van de heer John Mappin in 2001 en samen runnen ze de familieportefeuille vanuit Camelot Castle in het Verenigd Koningkrijk en vanuit Nur-Sultan.

Irina en haar man waren samen met goede vrienden in Washington DC een van de belangrijkste supporters van het wereldwijde presidentiële herbebossingsinitiatief dat op 21 januari 2020 in Davos, Zwitserland werd aangekondigd.

Bio John Mappin

John Mappin is een zakenman en investeerder. John was met zijn vrouw Irina, samen met goede vrienden in Washington DC, een van de belangrijkste supporters van het wereldwijde presidentiële herbebossingsinitiatief dat op 21 januari 2020 in Davos, Zwitserland werd aangekondigd.

John wilde een instrument ontwerpen dat zowel voor de mensen als van de mensen zou zijn, dat zou helpen om de herbebossing van de aarde te versnellen en dat de optimale hefboomwerking van particulier en institutioneel kapitaal mogelijk zou maken om dat doel te versterken.

In de zomer van 1985 ving John voor het eerst een glimps op van het potentieel van het creëren van een financieel instrument ter ondersteuning van wereldwijde herbebossing en het herstel van onze wouden. Dutch Green Business Group NV vertegenwoordigt het potentieel van dat idee.

RUSSIAN / русский:

ПРЕСС-РЕЛИЗ

DGB ГРУППА ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ НОВЫХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ГОСПОДИНА МАППИНА И ГОСПОЖУ КУДРЕНОК-МАППИН
10 Сентября 2020

Dutch Green Business Group N.V. ("DGB") -Голландский Зелёный Бизнес Груп -рады объявить о новой главе в жизни нашей Голландской публичной компании DGB, которая была основана в 1957 году.

После тщательного рассмотрения стратегических, экономических и финансовых аспектов, касаемых компании, совет правления заключил, что долгосрочная выгода для акционеров будет более достижимой, если DGB останется публичной компанией в секторе экологической устойчивости.

Господин Логтенберг уходит в отставку с должности Неисполнительного Директора DGB Груп с сегодняшнего дня.

"Мы хотели бы воспользоваться возможностью и поблагодарить Господина Логтенберга за его руководство и целостность, благодаря которым DGB оказалась в сильном положении для реализации её потенциала и достижения надежного будущего"

Сегодня DGB объявляет о своём участии в достижении цели глобального лесовосстановления, охраны природы, восстановления экосистемы и передовых услуг по компенсации энергии.

Также DGB радa объявить о назначении Господина Джона Маппина и Госпожи Ирины Кудренок-Маппин на роли председателя и директора Наблюдательного совета на следующем.
Джон Маппин и Ирина Кудренок-Маппин присоединятся к новому генеральному директору Селвину Дайвештайну в лидирующих ролях для продвижения и развития DGB в соответствии с динамичными зелёными целями компании.

Следующее собрание акционеров будет объявлено вскоре.

Господин Маппин заявил:

"Для нас всех является честью служить DGB в наших соответствующих ролях. Масштаб мирового лесовосстановления, который должен быть достигнут в ближайшие годы, почти невообразим и представляет собой потрясающую возможность, как для рынков капитала, так и для частных лиц"

"Те, кто решает очень практические и реальные проблемы симбиоза и взаимоотношений человека с деревьями, и кто дополнительно использует силы свободного рынка и доступ к капиталу, необходимому для быстрого ускорения лесовосстановления на земле, не только устранит один из последних оставшихся барьеров на пути к нашему выживанию здесь, восстанавливая равновесие продолжающейся жизни на Земле, но будет служить великой службой всей жизни и Создателю.

Это наша цель."

О DGB Груп:
Dutch Green Business Group N.V. ("DGB") -Голландский Зелёный Бизнес Груп-публичная компания торгуемая на главной голландской фондовой бирже uronext Amsterdam под тикером AX:DGB and ISIN-code NL0009169515.
https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=DGB:AX

Биография Ирины Кудренок-Маппин

Ирина Кудренок-Маппин международный предприниматель и частный инвестор.

Корни семьи Кудренок берут начало в России, Беларуси и Татарстане. Ирина родилась в Нур-Султане, Казахстан во времена Советского Союза, и переняла свои лидерские традиции у своей семьи.

Она вышла замуж и стала деловым партнером г-на Джона Маппина в 2001-м году, вместе они управляют семейным портфолио из замка Камелот в Великобритании и из Нур-Султана.

Ирина и её муж, вместе с хорошими друзьями из Вашингтона, округ Колумбия, были одними из главных сподвижников президентской инициативы Триллион деревьев по восстановлению лесных массивов (Trillion trees global reforestation initiative), о которой было объявлено в Давосе, Швейцария, 21-го января 2020 года.

Биография Джона Маппин

Джон Маппин – частный бизнесмен.

Джон и его жена Ирина, вместе с хорошими друзьями из Вашингтона, округ Колумбия, были одними из главных сподвижников президентской инициативы Триллион деревьев по восстановлению лесных массивов (Trillion trees global reforestation initiative), о которой было объявлено в Давосе, Швейцария, 21-го января 2020 года.

Джон хотел разработать инструмент, который был бы, как для людей, так и от людей, который помог бы ускорить восстановление лесных массивов на Земле и позволил бы оптимальным образом использовать частный и институциональный капитал для достижения этой цели.

Летом 1985 года Джон впервые увидел потенциал создания финансового инструмента для содействия глобальному лесовосстановлению и возрождению наших лесных массивов. Компания Dutch Green Business Group NV представляет потенциал этой идеи.

S.A.M. Duijvestijn
DGB GROUP NV
+31 85 060 7059
email us here


Source: EIN Presswire