CONDOLENCE TO THE UNITED STATES OF AMERICA AND AMERICANS FOR THE LOSS OF SECRETARY OF STATE COLIN POWELL

ADELANTO, CALIFORNIA, UNITED STATES, October 20, 2021 /EINPresswire.com/ — THE THIRD REPUBLIC OF VIETNAM
THE PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814
www.chinhphuquocgia.com

We have just been informed by the United States Department of State that General Colin Luther Powell, the 65th US Secretary of State (2001 – 2005), passed away on the morning of October 18th, 2021.

The Honorable Imperial Duke Dao Minh Quan and the Provisional National Government of the Third Republic of Vietnam (PNGVN) would like to extend their condolences to the Government and people of the United States, Secretary of States, Antony Blinken and family of the late Secretary of State Colin Powell.

We are grateful to Former Secretary of State Colin Luther Powell. We will always remember and be grateful to him because he twice participated in supporting our war to protect Vietnam when he was an Advisor to the Army of South Vietnam (ARVN) from 1962 to 1963, and a senior tactical advisor to the 2nd Battalion, 3rd Infantry Regiment, 1st Division, Army of the Republic of Vietnam. In particular, as US Secretary of State, His Holiness sent a Note of Support to our President on September 28th, 2001, when the President was holding the position of Prime Minister of our country.

Sincere condolences

On behalf of the President,
Hue Lam, Acting Minister of Foreign Affairs
And all members of the PNGVN

ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA
CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI
LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN
BỘ NGOẠI GIAO
PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

LỜI PHÂN ƯU ĐẾN CHÍNH PHỦ VÀ NHÂN DÂN HOA KỲ
VỀ SỰ MẤT MÁT CỦA CỰU NGOẠI TRƯỞNG COLIN POWELL

California, ngày 18 Tháng 10 Năm 2021

Chúng tôi vừa được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo rằng Tướng Colin Luther Powell, Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, nhiêm kỳ thứ 65 (2001 – 2005), đã qua đời vào sáng ngày 18 tháng 10 năm 2021.
NGÀI ĐỨC QUỐC CÔNG TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN và Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời – Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam (CPQGVNLT) xin gửi lời chia buồn tới Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, Ngoại Trưởng Antony Blinken và quý quyến của Cố Ngoại trưởng Colin Powell.

Chúng tôi luôn biết ơn Cựu Ngoại trưởng Colin Luther Powell. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ và biết ơn ông vì ông đã hai lần tham gia hỗ trợ cuộc chiến bảo vệ Việt Nam của chúng tôi, khi ông là Cố vấn Quân lực miền Nam Việt Nam (QLVNCH) từ năm 1962 đến năm 1963, và là Cố vấn chiến thuật cao cấp cho Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 3 Bộ binh, Sư đoàn 1, Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Đặc biệt, với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông đã gửi Công hàm ủng hộ tới Tổng thống của chúng tôi vào ngày 28 tháng 9 năm 2001, khi Ngài Tổng Thống đang giữ chức vụ Thủ Tướng Chính Phủ nước chúng tôi.

Thành kính phân ưu.

TUN. BTLCLTQ
Quyền Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao
Trung Tướng Lâm Ái Huệ

PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM
PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM
+1 587-436-9908
diplomatic@cpqgvnlt.com


Source: EIN Presswire